Apie projektą

Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)

Paraiškos unikalus registracijos kodas - 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005

Įgyvendinančioji institucija - Europos socialinio fondo agentūra

Projekto vykdytojas - Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto partneris - Lietuvos mokslo taryba

 

Projekto tikslas -  ugdyti mokslo vadybininkų, mokslininkų ir kitų tyrėjų iš mokslo ir verslo sektorių gebėjimus integruotis į tarptautinius MTEPI projektus ir Europos tyrimų erdvę bei didinti mokslo ir verslo dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, siekiant padidinti tarptautinių paraiškų skaičių

Projekto tikslinė grupė – mokslininkas ar tyrėjas iš mokslo sektoriaus, vykdantis ar ketinantis vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus.

Projekto uždaviniai:

  1. Ugdyti tikslinių grupių gebėjimus rengti ir įgyvendinti tarptautinius MTEPI projektus;

  2. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kurio tikslas įsijungti į tarptautinius mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų  projektus;

  3. Supažindinti tyrėjus su tarptautinių MTEPI programų naujienomis.

Numatomos veiklos:

  1. Informaciniai renginiai, susiję su paraiškų rengimu ir MTEPI projektų valdymu;

  2. Partnerystės renginiai ir/ar tyrėjų misijos;

  3. Tyrėjus supažindinimas su tarptautinių MTEPI programų naujienomis ir kt., skatinimas keistis informacija, reikalinga partnerių paieškai per forumus ir pan.

  4. ​Konsorciumų partnerių susitikimai, skirti programų projektų paraiškų rengimui;

  5. MTEPI asociacijų,  Europos technologijų platformų posėdžiai ir kiti susiję renginiai, konferencijos, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;

  6. Tarptautiniai MTEPI programų praktiniai seminarai ir/ar stovyklos, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.