STATISTIKA

Lietuvos dalyvavimas H2020:

•  Lietuvos atstovai dalyvavo teikiant 1405 H2020 paraiškas, kuriose buvo 1717 dalyviai iš Lietuvos.
•  Lietuvos dalyvių, gavusių dotaciją, skaičius H2020 projektuose – 205, iš kurių 35 yra projektų  koordinatoriai.
•  Lietuvos dalyvių biudžetas H2020  projektuose – 34,298 mln. eurų, iš kurių EK skirtos lėšos – 27,618 mln. eurų.
•  Vienam H2020 projekto dalyviui iš Lietuvos  vidutiniškai tenka apie 134,72 tūkst. eurų.
•  Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 12,00%, o pagal EK skirtas lėšas – 6,91%.

 

Lietuvos dalyvių skaičius H2020 pagal sektorius:

 
Lietuvos partnerystės H2020 projektuose:

Daugiausiai H2020 projektų vykdantys Lietuvos dalyviai:

 
Lietuvos dalyvių skaičius ir sėkmės rodiklis H2020:
 

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

1.1 Europos mokslo taryba

36

1

2,78

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

50

2

4

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

255

24

9,41

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

13

6

46,15

-

2. Pramonės lyderystė

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

195

18

9,32

2.2 Nanotechnologijos

47

5

10,64

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18,18

-

2.4 Biotechnologijos

7

0

0

-

2.5 Pažangi gamyba

45

4

8,89

2.6 Kosmoso technologijos

19

5

26,32

 

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0

-

2.8 MVĮ instrumentas

12

7

58,33

-

3. Visuomenės iššūkiai

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

133

6

4,51

 

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

80

14

17,5

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

210

29

13,81

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

98

27

27,55

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

54

9

16,67

-

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

168

15

8,93

3.7 Saugios visuomenės

60

2

3,33

-

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

47

8

17,02

↑↑

5. Mokslas visuomenėje

116

9

7,76 

-

6. Cross-theme

26

1

3,85

-

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50

-

Iš viso:

1717

205

12

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2017-05-31