MITA vykdomi H2020 projektai

logo

„EUROPOS ŽMOGAUS BIOLOGINĖS sTEBĖSENOS INICIATYVA“  (HBM4EU projektas)
 
 Nuo 2017 m. keturios Lietuvos institucijos – Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras ir Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – kartu su kitomis mokslo ir valstybinėmis institucijomis iš 26 Europos valstybių dalyvauja Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyvoje, finansuojamoje Europos Komisijos Horizontas 2020 programos. Svarbiausias šios iniciatyvos tikslas – generuoti žinias, pateikiant naujus mokslinius įrodymus apie cheminių medžiagų ir jų mišinių poveikį žmogaus organizmui, siekiant užtikrinti saugų cheminių medžiagų panaudojimą bei tvarkymą ir taip apsaugoti žmonių sveikatą ir jį supančią aplinką.

Pagrindiniai šios iniciatyvos uždaviniai:

• Harmonizuojant žmogaus biologinės stebėsenos metodikas 26 šalyse – dalyvėse, teikti politikams palyginamus duomenis apie žmogaus organizme esančias cheminių medžiagų ir jų mišinių koncentracijas Europos Sąjungos lygmenyje.

• Įvertinti išorinę ekspoziciją, jos sudedamąsias dalis ir galimus taršos patekimo kelius. Ši informacija labai svarbi politikams, siekiant sumažinti aplinkos taršą.

• Nustatyti ir įvertinti mokslo žiniomis pagrįstus priežastinius ryšius tarp žmogaus patirtos ekspozicijos ir neigiamų sveikatos pasekmių.

• Žmogaus biologinės stebėsenos duomenis panaudoti cheminių medžiagų rizikos vertinimo metodikose.

Iniciatyvos tikslus ir uždavinius numatyta pasiekti derinant žmogaus biologinės stebėsenos  iniciatyvas 26 šalyse, remiantis turima kompetencija ir įgyjant naujų žinių bei  pajėgumų. Siekiant sukurti tvirtą Europos žmogaus biologinės stebėsenos platformą, veiklai koordinuoti kiekvienoje šalyje bus įsteigti nacionaliniai priežiūros komitetai.

 

Žmogaus biologinė stebėsena leis suprasti ir įvertinti žmogaus patiriamą ekspoziciją bei jos padarinius žmogaus sveikatai. Tikima, kad ši iniciatyva prisidės prie visų amžiaus ir socialinių grupių žmonių sveikatos ir gerovės gerinimo.  Gauti rezultatai padės bendrauti su politikais, rengiant naujų cheminių medžiagų panaudojimo ir vertinimo priemones, kas leis sumažinti aplinkoje esančių cheminių medžiagų keliamą riziką ir taip apsaugos žmogaus sveikatą.

Dar 2015 metais pradėti Europos žmonių biologinės stebėsenos iniciatyvos parengiamieji darbai. 2016 m. gruodžio mėnesio pabaigoje, Europos Komisijai pasirašius Jungtinę sutartį su Europos valstybių konsorciumu, kuriam atstovauja Vokietijos aplinkos apsaugos agentūra (UBA), nuo 2017 m. sausio 1 d. startavo kaip Jungtinė penkerių metų programa. Pirmųjų dviejų metų laikotarpiui (2017-2018 m) numatyta atlikti Programoje dalyvaujančių valstybių institucijų surinktų duomenų analizę apie į tam laikotarpiui numatytą prioritetinį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas: ftalatus ir plastifikatorių DINCH®, bisfenolius, per/polifluorintus junginius, antipirenus, poliaromatinius angliavandenilius, anilino grupės junginius, cheminius mišinius, kadmį, chromą ir atsirandančias naujas medžiagas.

Vasario 1-3 d. Berlyne įvyko Europos žmonių biologinės stebėsenos iniciatyvos partnerių susitikimas ir projekto atidarymo renginys.

Prioritetinės medžiagų grupės, kurios bus tiriamos pirmuosius 24 mėn.:

– Ftalatai ir DINCH (NVSPL tyrimų sritis)

– Polifluorinti junginiai

– Bromintos ir organofosfatinės medžiagos

– Bisfenolis (A, S ir F) (NVSPL tyrimų sritis)

– Kadmis ir šešiavalentis chromas (LSMU tyrimų sritis)

– Policikliniai aromatiniai junginiai (IMC tyrimų sritis)

– Anilino dariniai

– Nežinomi junginiai ir jų mišiniai.

Daugiau informacijos apie prioritetines Projekto medžiagų grupes pateikta čia.

Plačiau apie Europos žmonių biologinės stebėsenos iniciatyvą skaitykite HBM4EU svetainėje.

Dėl detalesnės informacijos apie Projekto veiklas kreiptis:

Projekto nacionalinio tinklo koordinatorė Sonata Juciutė (sonata.juciute@mita.lt, tel. 8 5 212 7430) 

Regina Burbienė (regina.burbiene@sam.lt, tel. 8 5 266 14 62)

Rosita Marija Balčienė (rosita.balciene@nvspl.lt, tel. 8 5 210 54 06)

Toma Petrulionionė (toma.petrulioniene@nvspl.lt, tel. 8 5 210 54 92).

 

MITA dalyvauja EK finansuojamame programos Horizontas 2020 nacionalinių atstovų projekte COSMOS2020.

Nacionalinių atstovų veiklos tai:

  •    konsultacijų teikimas – dalyvavimas programoje, programos taisyklės, paraiškų rengimas ir teikimas ir kt.
  •   renginių organizavimas
  •   pagalba ieškant partnerių projektams
  •   naujienų sklaida
  •   mokymai
  •   skatinančių dalyvavimą veiklų administravimas

Projektas yra skirtas ne tik nacionalinių atstovų profesinių žinių ugdymui ir mokymams, bet ir padeda gerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto finansuojamos veiklos – internetiniais tinklalapis, partnerių duomenų bazės, seminarų, tarptautinių informacinių dienų ir partnerių paieškos renginių organizavimas, programos tematikų viešinimas renginiuose.

 

Besidominčius kosmoso tyrimų tematikomis kviečiame lankytis projekto COSMOS2020 tinklalapyje – http://space-ncp.net/.

Čia jūs galėsite rasti naujienas skirtas ne tik programos Horizontas 2020 tematikoms, bet ir kosmoso tematikai plačiąja prasme, informaciją apie renginius, EK finansuojamas kosmoso tyrimų programas, programoje Horizontas 2020 finansuotus projektus, potencialių partnerių duomenų bazę, projekto COSMOS2020 teikiamas paslaugas, galimybę gauti pagalbą dominančiomis temomis ir kt.