Dalyvavimo taisyklės

Programa „Horizontas 2020“ yra atvira visiems. Programa „Horizontas 2020“ reikalauja laikytis tik savo supaprastintų taisyklių ir procedūrų. Tai reiškia, kad dalyviai gali sutelkti dėmesį į tai, kas iš tiesų svarbu: mokslinius tyrimus, inovacijas ir rezultatus.

Šis principas užtikrina, kad nauji projektai būtų greičiau pradėti įgyvendinti ir kad būtų greičiau pasiekta rezultatų.

Taisyklės buvo suformuluotos taip, kad užtikrintų teisingumą, apsaugotų dalyvius ir užtikrintų, kad bus tinkamai leidžiamos visuomenės lėšos.

Kas gali teikti paraiškas?

  • Įprastiems tyrimų projektams – bent trijų juridinių subjektų konsorciumas. Visi juridiniai subjektai turi būti įsteigti ES valstybėse narėse arba asocijuotose šalyse.
  • Kitoms programoms (Europos mokslinių tyrimų taryba, Mažųjų ir vidutinių įmonių priemonė, papildomas nacionalinių ar viešojo sektoriaus konkursų ir programų finansavimas, koordinavimas ir parama, mokymas ir mobilumas minimali dalyvavimo sąlyga yra vienas juridinis subjektas, įsteigtas valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje.

Gali būti taikomos papildomų sąlygų. Išsamesnės informacijos ieškokite darbo programoje.

Horizontas 2020 – dalyvavimas ir finansavimas

Projektinė veikla

Finansavimo schemos kodas

Minimalios dalyvavimo sąlygos

Maksimalus finansavimo intensyvumas

Trukmė, mėn.

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

RIA

≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse

100 %

36-48

Kurti naujas žinias ar naujas technologijas.

Inovacijų veikla

IA

≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse

100 % – pelno nesiekiančioms organizacijoms;

70 % – kitiems juridiniams asmenims

30-36

Kurti naujus produktus, procesus ar paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.

Koordinavimas ir parama

CSA

1 juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje

100 %

12-30

Mokslinės veiklos (standartizavimas, viešinimas) bei mokslo politikos (politiniai dialogai, studijos) strateginis koordinavimas.

Marie Sklodowska-Curie veiklos

MSCA

Priklauso nuo veiklos tipo

100 %

iki 48

Tyrėjų lavinimas, karjeros galimybės bei apsikeitimas žiniomis, skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų judumą.

Mažai tirtų sričių moksliniai tyrimai (Europos mokslinių tyrimų tarybos dotacija)

ERC

1 juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje

100 %

60

Paremti perspektyvius mokslininkus tyrėjus ir jų mokslinių tyrimų grupes vykdančias mažai tirtų arba visai netirtų sričių mokslinius, iš esmės labai rizikingus ir pasižyminčius disciplinų neapibrėžtumu, tyrimus.

 

MVĮ instrumentas

1 fazė

SME-1

1 MVĮ, įsteigta ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje

1 fazė – 50000 Eur fiksuota suma

iki 6

1 fazė – MVĮ naujos idėjos mokslinės ar techninės galimybės ir komercinio potencialo nustatymas (koncepcijos įrodymas), kad galėtų parengti inovacijų projektą.

2 fazė – 70 %

2 fazė

SME-2

12-24

2 fazė – vykdyti demonstravimo veiklas (tyrimams, prototipui, vystymosi studijoms, projektavimui, novatoriškų procesų bandymui, produktams ir paslaugoms, patvirtinimui, rezultatų patvirtinimui ir t. t.) ir pateikimą į rinką, skatinant įsitraukti galutinius naudojus arba potencialius klientus.

Skatinamieji prizai

PRI

1 juridinis asmuo

-

-

Apdovanojimai už pasiekimus ar paskatinimo prizai už iš anksto nustatyto tikslo pasiekimą.

Spartus inovacijų diegimas

FTI

≤ 5 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse

100 % – pelno nesiekiančioms organizacijoms;

70 % – kitiems juridiniams asmenims

12-24

Paspartinti idėjų pateikimo rinkai procesą kuriant naujus produktus, procesus ar paslaugas arba iš esmės tobulinant jau sukurtus ar įdiegtus.

ERA-NET

ERA-NET

≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse

33 %

60

Skatinti valstybių narių bendradarbiavimą nacionalinių ar regioninių mokslinių tyrimų veiklose bei užtikrinti geresnį jų koordinavimą, apjungiant nacionalines ir regionines programas į vieną tinklą bei jas integruojant į jungtines atitinkamų mokslinių tyrimų programas, bendrai vystant ir įgyvendinant bendras veiklas.

Jungtinės programos

EJP

≥ 5 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse

70 %

-

Remti nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, pritraukti ir koncentruoti nacionalinių išteklių potencialą Horizontas 2020 tikslams ir iššūkiams spręsti.

Ikiprekybiniai pirkimai

PCP

≥ 3 nepriklausomi dalyviai iš 3 skirtingų valstybių narių ar asocijuotų valstybių, iš kurių bent 2 yra perkančiosios organizacijos (pirkėjų grupės) iš 2 skirtingų valstybių narių ar asocijuotų narių.

90 %

18-48

Skatinti ikiprekybinius pirkimus, kurių objektas yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos, skirtos patenkinti viešuosius technologinius poreikius, kurių šiuo metu nėra galimybių patenkinti, kadangi rinkoje neegzistuoja tokie produktai ar paslaugos.

Inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai

PPI

≥ 3 nepriklausomi dalyviai iš 3 skirtingų valstybių narių ar asocijuotų valstybių, iš kurių bent 2 yra perkančiosios organizacijos (pirkėjų grupės) iš 2 skirtingų valstybių narių ar asocijuotų narių.

35 %

18-48

Skatinti perkančiąsias  organizacijas įsitraukti į iš esmės labai rizikingą veiklą ir būti masiniu būdu į prekybą dar netiekiamų inovatyvių prekių ar paslaugų pirmaisiais klientais