Naujienos

2017 06 09 |

KVIEČIAME JUNGTIS Į H2020 “Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija” VEIKLOS GRUPĘ

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ (toliau – H2020 SC3) tikslas – pasitelkiant technologijas, užtikrinti  energijos perėjimą prie patikimos, tvarios ir konkurencingos energetikos sistemos bei prisidėti įgyvendinant ES Energetikos 2030 tikslus:

2017 05 31 |

KVIEČIAME JUNGTIS Į H2020 “Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas” VEIKLOS GRUPĘ

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) prioritetas Pramonės lyderystė (angl. Industrial  Leadership) remia tyrimus pramonės technologijų srityse bei novatoriškas technologijas, kurios būtinos norint naujoves pritaikyti visuose sektoriuose. Didelio poveikio technologijų t. y. mikro- ir nano elektronikos, fotonikos, pažangios gamybos ir medžiagų, biotechnologijos ir nanotechnologijos taikymu grindžiami novatoriški gaminiai, tokie kaip išmanieji telefonai, didelio našumo maitinimo elementai, lengvosios transporto priemonės, nanomedikamentai, išmanieji audiniai ir daugybė kitų.

H2020 skatina verslo įmones daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir svarbias sritis, kuriose jos galėtų bendradarbiauti su viešuoju sektoriumi kurdamos inovacijas. H2020 viešojo ir privačiųjų sektorių partnerystė „Ateities gamyklų iniciatyva“ (angl. Factories for the Future) skirta skatinti pramonės mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, susijusius su pažangiomis gamybos technologijomis; „Tvaraus proceso pramonė“ (angl. Sustainable Process Industry) siekia efektyviai naudoti išteklius ir energiją; „Energiją tausojančių pastatų iniciatyva“ (angl. Energy-efficient Buildings“) skirta skatinti ekologiškas technologijas ir kurti efektyviai energiją vartojančias sistemas bei medžiagas, kurios būtų naudojamos naujuose ar renovuotuose pastatuose.

Lietuvos dalyvavimo H2020 teminės srities „Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ (toliau – NMBP) kvietimuose statistika rodo, kad ši sritis yra patraukli mūsų šalies mokslo ir verslo atstovams. 2014 – 2016 m. tinkamose vertinti paraiškose Lietuvos dalyvių skaičius – 91, finansuotinų paraiškų sąraše – 8 (EK 2017-02-28 duomenys). Didelis skirtumas tarp teiktų paraiškų ir finansavimą gavusių dalyvių skaičiaus rodo, kad reikia stiprinti esamas dalyvavimą skatinančias priemones bei ieškoti naujų būdų kurie didintų mūsų šalies pareiškėjų sėkmę.

Europos Komisija (EK) yra sukūrusi H2020 komitetų atstovų ir ekspertų bei nacionalinių kontaktinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklą:

  • NCP pagrindinė funkcija – teikti praktinę informaciją ir pagalbą programos H2020 pareiškėjams ir dalyviams. Vienos svarbiausių NCP veiklų yra kokybiškai informuoti klientus apie dalyvavimo H2020 sąlygas, įvertinti idėjos tinkamumą kvietimo tematikai, nustatyti kuriamos technologijos parengties lygio atitikimą kvietimo reikalavimams, padėti ieškoti konsorciumo partnerių, patarti projekto valdymo (dalyvių skaičius projekte, projekto veiklos, biudžetas, ir kt.), verslo plano rengimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitais klausimais, atlikti paraiškos tikrinimą (angl. pre-reading) ir pateikti komentarus bei siūlymus dėl parengtos paraiškos tobulinimo, supažindinti klientus su skirtingų finansavimo schemų (RIA, IA, CSA, ERA NET, PPP) specifika ir kt.
  • Atstovas ir ekspertai H2020 NMBP komitete atstovauja Lietuvos interesams EK posėdžiuose ir juose pasisako, teikia dalyvavimo posėdyje dalykines ataskaitas bei kitą informaciją ar apžvalgą suinteresuotoms šalims.

Stiprus NCP ir H2020 NMBP atstovų bei ekspertų tinklas galėtų būti viena iš nefinansinės paramos H2020 potencialiems dalyviams formų, darančių reikšmingą įtaką tiek dalyvavimo H2020 programoje aktyvumui skatinti, tiek ir teikiamų paraiškų kokybei gerinti. Šio tinklo veiklų efektyvumui stiprinti yra labai svarbus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. Tuo tikslu Lietuvos atstovų ir ekspertų H2020 NMBP komitete bei NCP veiklai gerinti buvo sukurta NMBP veiklos grupė, kurią sudaro 7 nariai atstovaujantys 6 institucijas (Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, UAB „Baltic Orthoservice“, LINPRA, Lietuvos vadybos konsultantų asociacija ir MITA). Veiklos grupė informacija dalinasi duomenų bazės MIDAS prieigoje bei atvirų susitikimų metu. Tikimasi, kad aktyvus grupės narių bendravimas ir nuomonės išsakymas stiprins Lietuvos atstovų veiklą H2020 NMBP komitete bei gerins NCP informacijos skaidą. Veiklos grupė yra atvira ir laukia mokslo bei verslo atstovų, kurie suinteresuoti dalyvauti H2020 NMBP programos svarstymuose, kvietimuose bei projektų vykdyme.

Kviečiame jungtis į H2020 NMBP veiklos grupę.

Kontaktinė informacija. Dr. Edita Bagdonaitė, NMBP NCP, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

2017 05 24 |

KVIEČIAME JUNGTIS Į H2020 “Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė…” VEIKLOS GRUPĘ

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ teminės srities „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenų moksliniai tyrimai bei bioekonomika“ (toliau – H2020 SC2) tikslas – užtikrinti pakankamus saugaus ir aukštos kokybės maisto produktų bei kitų biologinių produktų kiekius, vystant našias ir tausias gamybos sistemas.

Lietuvos dalyvavimo H2020 SC 2 kvietimuose statistika rodo, kad ši sritis yra patraukli mūsų šalies mokslo ir verslo atstovams:

2014 – 2016 m. tinkamose vertinti paraiškose Lietuvos dalyvių skaičius – 79, finansuotinų paraiškų sąraše – 14 (EK 2017-02-28 duomenys).

Europos Komisija (EK) yra sukūrusi H2020 programos komitetų atstovų ir ekspertų bei nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklą:

- NCP pagrindinė funkcija – teikti praktinę informaciją ir pagalbą programos „Horizontas 2020“ dalyviams bei pareiškėjams.

- Atstovas ir ekspertai H2020 SC2 komitete atstovauja Lietuvos interesams EK posėdžiuose ir juose pasisako, teikia dalyvavimo posėdyje dalykines ataskaitas bei kitą informaciją ar apžvalgą suinteresuotoms šalims.

Lietuvos atstovų, ekspertų ir NCP veiklai H2020 SC2 gerinti buvo sukurta veiklos grupė, kurią sudaro 12 narių atstovaujančių 8 institucijas (Gamtos tyrimų centras, Kauno technologijos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas, UAB "Modernios E-Technologijos", LR ŽŪM, LMT ir MITA). Veiklos grupė informacija dalinasi duomenų bazės MIDAS prieigoje bei atvirų susitikimų metu. Aktyvus grupės narių bendravimas ir nuomonės išsakymas labai sustiprina Lietuvos atstovo ir ekspertų veiklą H2020 SC2 komitete bei gerina NCP informacijos sklaidą. Veiklos grupė yra atvira ir laukia mokslo bei verslo atstovų, kurie suinteresuoti dalyvauti H2020 SC2 darbo programos svarstymuose, paraiškų rengime bei projektų vykdyme.

Kviečiame jungtis į H2020 SC2 veiklos grupę.

Kontaktinė informacija. Edita Bagdonaitė, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

2017 05 12 |

Bio-pramonės iniciatyva: 4-asis kvietimas teikti paraiškas

2017 m. gegužės 11 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros organizuotame renginyje „Bio-pramonės bendroji iniciatyva“ dalyvavo Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės (angl. Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU) projektų vadovė Paloma Mallorquin.

2017 04 11 |

Paskelbtas konkursas „ Horizontas 2020“ premijai “Mamos ir vaiko sveikata”

Pagal programą „ Horizontas 2020“ skiriamos premijos (arba skatinamieji prizai) – tai piniginiai apdovanojimai tiems, kas veiksmingiausiai išsprendžia konkretų uždavinį. Šiuose konkursuose nenurodoma konkreti metodika ar techninės specifikacijos – dalyviai turi visišką laisvę pasiūlyti patį perspektyviausią ir veiksmingiausią sprendimą. Tikslas – skatinti inovacijas ir rasti Europos piliečiams svarbių problemų sprendimus.

Prizas "Mamos ir vaiko sveikata" (angl. The Birth Day Prize) vienas iš "Horizontas 2020" programos prizų, kuriuo siekiama rasti naujus sprendinius kaip mažinti motinų ir kūdikių sergamumą ar mirtingumą. Prizas bus skiriamas konkurso dalyviams demonstruojantiems naujus klinikinius metodus ar technologinius, vadybinius sprendimus gerinant gimdymo sąlygas. Be to, pareiškėjų siūlomas sprendimas turi apimti ir socialinius faktorius bei turėti greitos plėtros potencialą. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 6 d. Plačiau apie konkurso taisykles ir paraiškų teikimą čia.

Paraiškos formos pavyzdys.

1 2 3 10